Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativet for Herning Kommune er godkendt af Teknik og Miljø udvalget. Regulativet er udarbejdet i samarbejde med politiet, og revideret sidste gang i oktober 2016.

Bilag B. Vinterstiklasser, stityper, servicemål og metoder

Stier med videre
Stiklasse Vinter-stiklasse Stitype Servicemål
og metoder
Hovedstier Klasse 1

Omfatter højest klassificerede stier.

Eksempelvis:

  • Supercykelruter
  • Tværgående cykelforbindelser
  • Stier der benyttes til bolig-arbejde og bolig-skole
  • Gågader
  • Busstoppesteder

Saltning/grusning og snerydning udføres, så stier og gangarealer tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener mellem kl. 5.00 og 22.00.

  • Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre.
  • Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden væsentlige gener.

Fodgængerovergange og busstoppesteder ryddes i begrænset omfang indtil snerydningen på tilstødende arealer ophører, hvorefter der ryddes op.

Øvrige stier Klasse 2 Omfatter stier, fortove og pladser, der har betydning for den lokale nærtrafik.

Saltning/grusning og snerydning udføres kun på hverdage mellem kl. 7.00 og 17.00.

Indsats kan igangsættes når opgaverne på stiklasse I tillader det.

Se et kort over placeringen af kommunens stier.