Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativet for Herning Kommune er godkendt af Teknik og Miljø udvalget. Regulativet er udarbejdet i samarbejde med politiet, og revideret sidste gang i oktober 2016.

5. Tilsyn og regler for grundejerpligter

Tilsynet med, at grundejerne overholder deres pligter efter omtalte love, føres af kommunen. Overholder en grundejer ikke sine forpligtelser, kan kommunen om nødvendigt lade foranstaltningen udføre for den pågældende grundejers regning.

Endvidere kan kommunen bestemme, at forpligtelser pålagt grundejere på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, jf. afsnit 3, udføres af kommunen for grundejerens regning.

I givet fald skal kommunen sikre, at arbejdet udføres billigst muligt.

Affald eller genstande, der

  • kan være til ulempe for færdslen, eller
  • er særligt forurenende kan fjernes af kommunen eller politiet for den forurenendes regning.

Dette regulativ træder i kraft den 1. oktober 2016 og erstatter det hidtil gældende regulativ af august 2007.