Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativet for Herning Kommune er godkendt af Teknik og Miljø udvalget. Regulativet er udarbejdet i samarbejde med politiet, og revideret sidste gang i oktober 2016.

4. Grundejerens pligter - private fællesveje

Det påhviler altid grundejeren at fjerne istapper og sne på tage, der risikerer at falde ned på vej eller sti, henholdsvis at opsætte forsvarlig afspærring.

4.1 Private fællesvej og stier

Grundejernes pligter omfatter her det samlede færdselsareal, således også kørebane, parkeringsarealer og lignende. Følgende er bestemt efter forhandling med politiet.

I byzone mv.

Kommunen har bestemt, at grundejere, hvis ejendom i

 • byzone
 • sommerhusområde
 • afgrænsede områder i landzone

grænser til privat fællesvej skal

 • snerydde
 • glatførebekæmpe
 • renholde færdselsarealet i overensstemmelse med nærværende regulativs afsnit "Nærmere bestemmelser om udførelsen"

Pligten er kun pålagt de vedligeholdelsesforpligtigede grundejere, jf. privatvejslovens § 44.

Herning Kommune kan i henhold til privatvejslovens § 23 efter forhandling med politiet bestemme, at udvalgte private fællesveje på landet skal ryddes for sne, glatførebekæmpes og renholdes. Der er ikke udpeget private fællesveje på landet før 1. oktober 2016.

4.2 Nærmere bestemmelser om udførelsen

Snerydning

Grundejerne skal rydde fortove og stier for sne snarest muligt efter snefald, så der er ryddet i tidsrummet 07.00 - 18.00. Dog i tidsrummet 07.00 - 22.00 ved biografer, restauranter og ved events, hvor der færdes mange mennesker sent om aftenen.

Pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne. Kørebaner sneryddes minimum på niveau med de kommunale veje i vintervejklasse 4.

Grundejeren har altid pligt til at rydde trapper til sin ejendom for sne. Snerydning udføres ved:

 • at færdselsarealet sneryddes i færdselskrævende omfang snarest muligt efter snefald
 • at snebunker henlægges på det resterende færdselsareal eller uden for.

Sne må ikke henlægges ud for porte og indkørsler, ved gadehjørner, ved fodgængerfelter eller andre selvfølgelige overgangssteder.

Glatførebekæmpelse

Grundejerne har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortove og stier snarest efter førets indtræden. Det er pligtigt i tidsrummet 07.00 - 18.00. Dog i tidsrummet 07.00 - 22.00 ved biografer, restauranter og ved events, hvor der færdes mange mennesker sent om aftenen.

Kørebaner glatførebekæmpelsen som minimum på niveau med de kommunale veje i vintervejklasse 4.

Grundejerne har altid pligt til, at bekæmpe glat føre på trapper til sin ejendom. Glatførebekæmpelse udføres ved:

 • at der udspredes grus,sand eller lignende på hele færdselsarealet snarest muligt efter førets indtræden.
 • at grundejeren begrænser anvendelsen af vejsalt og andre kemiske optøningsmidler ved glatførebekæmpelse.

Renholdelse

Grundejeren har pligt til, at

 • fjerne ukrudt
 • feje eller på anden måde at renholde færdselsarealer, der er asfalteret, brolagt, flisebelagt eller på anden måde befæstet
 • fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen
 • renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.

Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper til deres ejendomme.

Renholdelsen udføres ved,

 • at der renholdes på hele færdselsarealet.
 • at fortove fejes efter behov.
 • at grundejeren fjerner affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen.
 • at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede.

Affald må ikke fejes ned i rendestenen eller i de langs kantstenen anbragte rendestensbrønde. Renholdelsespligten omfatter også de i fortovsarealet anbragte lyskasser og riste samt evt. udløbsrende fra grunden.

Der må ikke anvendes kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt.