Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativet for Herning Kommune er godkendt af Teknik og Miljø udvalget. Regulativet er udarbejdet i samarbejde med politiet, og revideret sidste gang i oktober 2016.

3. Grundejerens pligter - offentlige veje

Herning Kommune har efter forhandling med politiet bestemt, at grundejere, hvis ejendom i byer og bymæssige områder grænser op til kommunevej og offentlig sti, der administreres af kommunalbestyrelsen, skal

 • snerydde
 • glatførebekæmpe
 • renholde fortov og sti

Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel. Cykelstier, gangtunneler og -broer er ikke omfattet af pligten.

Nævnte pligt kan højst omfatte de fortovs- og/eller stiarealer, der ligger nærmest ejendommen, i en bredde af maksimalt 10 m, målt fra belægningskant.

Hvor grundejeren ikke har direkte adgang til fortov og sti, påhviler pligten kun grundejeren, hvis arealet ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen. Eksempelvis en ejendom beliggende på en hjørnegrund eller hvis ejeren efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang til arealet.

Jernbaner og lufthavne med adgang fra ejendommen til vejen er ligeledes omfattet af denne pligt.

Er adgangen alene til drift af anlægget, omfatter pligten kun strækningen ud for adgangen med et tillæg på 10 m til hver side af ejendommen.

Gågader, pladser, torve og lignende arealer sneryddes og glatførebekæmpes af kommunen i en bredde, der afhænger af, om arealet benyttes af fodgængere, cyklister eller bilister. Arealernes tilgrænsende grundejere glatførebekæmper og snerydder de resterende arealer.

Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne på tage, der risikerer at falde ned på vej eller sti, hhv. at opsætte forsvarlig afspærring.

Eksempel 1 - Hjørnegrund på kommunal vej med fortov på tre sider.

Hjørnegrund grænsende til 3 kommuneveje med fortove. 

Grundejeren kan pålægges alle sider, da alle sider ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen

Grundejer Vinter 1

Eksempel 2 - Grund med to fortove ved kommunal vej, hvor der kun er udgang til det ene fortov.

Pligten for ejeren af en ejendom, der grænser til 2 kommuneveje.

Da der kun er adgang til den ene vej, og fortovet på den anden side ikke ligger i ubrudt forlængelse af adgangen, kan pligten på siden uden adgang ikke pålægges grundejeren.

Grundejer Vinter 2

Eksempel 3 - Grund ved kommunal vej uden udgang til fortov

Da grundejerens adgang er til en kommunevej uden fortov, kan pligten for fortovet på vejen uden adgang ikke pålægges grundejeren, da fortovet ikke ligger i ubrudt forlængelse af adgangen.

Grundejer Vinter 3

Eksempel 4 - Hjørnegrund med adgang til kommunevej samt grænsende til privat fællesvej og privat fællessti.

Pligten kan i dette tilfælde pålægges grundejeren for det kommunale fortov. Tilsvarende kan pligten pålægges for den private fællesvej og den private fællessti for den del af vejen og stien, der ligger nærmest ejendommen.

Grundejer Vinter 4

Eksempel 5 - Hjørnegrund, hvor der er fortov i en anden belægning, hvor den ene vej leder ud til den anden.

Pligten for ejeren af en hjørnegrund, der grænser til 2 kommuneveje, hvor vejtilslutningen er udført i afvigende belægning i forlængelse af den ene vejs fortov, eller som et gennemgående fortov langs vejen. Pligten for selve vejtilslutningen påhviler kommunen.

Grundejer Vinter 5

Eksempel 6 - Grund med fortov, hvor der er et busstoppested.

Busperron på eller i forbindelse med fortov. Grundejeren kan pålægges busperronen, da busperronen ligger i ubrudt forlængelse af fortovet, der igen ligger i ubrudt forlængelse af adgangen til ejendommen.

Grundejer Vinter 63.1 Regler for snerydning

Grundejerne har pligt til at rydde fortov og sti for sne snarest muligt efter snefald.

Grundejerne har pligt til at rydde sne i tidsrummet kl. 7:00 til kl. 22:00, på søndage dog i tidsrummet kl. 8:00 til kl. 22:00. Ud for arbejdspladser, biografer, butikker, institutioner, restauranter og lignende skal der ryddes sne i disses åbningstider.

Grundejeren har altid pligt til, at rydde

 • trapper fra fortov til ejendom 
 • pladsen omkring brandhaner, beredskabsinstallationer og installationer til trafikregulering i færdselsarealet.

Snerydning udføres ved, at færdselsarealet på sti eller fortov sneryddes i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald. Snebunker henlægges på det resterende fortov eller sti, eller - i det omfang her ikke er plads - på den nærmeste del af vejbanen.

Fortov skal minimum ryddes i 75 % af fortovets henholdsvis stiens bredde, dog minimum i 1 meters bredde.

Sne må ikke henlægges ud for porte og indkørsler, ved gadehjørner, ved fodgængerfelter eller andre selvfølgelige overgangssteder.

3.2 Glatførebekæmpelse

Grundejerne har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti snarest muligt efter førets indtræden.

Grundejerne har pligt til at bekæmpe glat føre i tidsrummet kl. 7:00 til kl. 22:00, på søndage dog i tidsrummet kl. 8:00 til kl. 22:00.

Ud for arbejdspladser, biografer, butikker, institutioner, restauranter og lignende skal der bekæmpes glat føre i disses åbningstider.

Grundejeren har altid pligt til at bekæmpe glat føre på trapper fra fortov til ejendom. Glatførebekæmpelse udføres ved,

 • at grundejeren udspreder grus, sand eller lignende på hele fortovets/stiens areal snarest muligt efter førets indtræden
 • vejsalt og andre kemiske optøningsmidler må ikke anvendes ved glatførebekæmpelse.

3.3 Renholdelse

På fortov og sti har grundejeren pligt til, at

 • fjerne ukrudt og lignende
 • renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, frisebelagte eller på anden måde befæstede færdselsarealer
 • fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen
 • renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som ligger i fortov og sti, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.

Grundejerne har altid pligt til at renholde trapper fra fortov til deres ejendomme.

Renholdelsen udføres ved:

 • at grundejeren fejer fortovet efter behov
 • at grundejeren fjerner affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen
 • at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede.

Affald må ikke fejes ned i rendestenen eller i rendestensbrøndene. Renholdelsespligten omfatter også de i fortovsarealet anbragte lyskasser og riste i fortovsarealet samt eventuelle udløbsrender fra grunden.

Der må ikke anvendes kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt.