Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativet for Herning Kommune er godkendt af Teknik og Miljø udvalget. Regulativet er udarbejdet i samarbejde med politiet, og revideret sidste gang i oktober 2016.

2. Kommunens pligter

Snerydning, bekæmpelse af glat føre og renholdelse på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, er tilrettelagt, iværksættes og udføres med udgangspunkt i følgende regler, der er forhandlet med politiet.

Indsatsen ved snerydning og glatførebekæmpelse iværksættes og udføres ud fra en konkret behovsvurdering og er tilrettelagt ud fra, at de anførte servicemål, som fremgår af bilag A henholdsvis bilag B, kan opfyldes i prioriteret rækkefølge.

I situationer, hvor servicemålene ikke kan opretholdes, prioriteres indsatsen der, hvor det vurderes vigtigst af hensyn til færdslens afvikling henholdsvis trafiksikkerheden.

Kommunens vinterberedskab er etableret i perioden fra 1. oktober til 30. april på vintervejklasse 1 og i tiden fra 1. november til 31. marts for øvrige veje, stier og pladser med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere periode.

2.1 Snerydning

Snerydning iværksættes som angivet i bilag A og B. Snevolde ved vejtilslutninger søges skubbet til side, inden arbejdet afsluttes.

Kommunen fjerner dog ikke snevolde ved indkørsel til ejendomme eller ud for private fællesveje.

Kommunen rydder ikke sne på indkørselsarealer til ejendomme. Kommunen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor snerydning påhviler grundejeren.

Såfremt denne situation alligevel opstår, skal sneen fjernes af grundejeren. Snerydning af parkeringspladser, rastepladser, holdebaner og lignende iværksættes som udgangspunkt først efter, at en acceptabel situation for afvikling af færdslen er genoprettet på kørebaner.

Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse fra cykelbaner, holdepladser, parkeringspladser, gågader og betydende vejkryds i det omfang, kommunen skønner det nødvendigt for afvikling af færdslen.

Ved buslommer vil kommunen i videst muligt omfang rydde sne samtidigt med kørebanen. Hvor parkerede køretøjer forhindrer gennemførelse af snerydning, vender kommunen ikke tilbage til lokaliteten for supplerende rydning, med mindre det er af afgørende betydning for færdslens afvikling.

Cykelstier og fortove, hvor rydningspligten påhviler kommunen, indgår i klassificeringen. Klassificeringen fremgår af bilag B. For samtlige gennemgående veje og stier gælder, at snerydning så vidt muligt sker i samarbejde med de tilgrænsende vejmyndigheder, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand på tværs af kommunegrænser. På torvearealer gennemføres ikke snerydning på hele arealet. Der sneryddes ikke på stier i rekreative områder.

2.2 Glatførebekæmpelse

Glatførebekæmpelse iværksættes som angivet i bilag A og B.

Kommunen glatførebekæmper ikke på indkørselsarealer til ejendomme.

Glatførebekæmpelse på rastepladser, holdebaner og lignende iværksættes som udgangspunkt først efter, at en acceptabel situation for afvikling af færdslen er genoprettet på kørebaner. For samtlige gennemgående veje og stier gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt sker i samarbejde med de til- grænsende vejmyndigheder, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand på tværs af kommunegrænser.

Ved buslommer vil kommunen i videst muligt omfang glatførebekæmpe samtidigt med kørebanen. Hvor parkerede køretøjer forhindrer gennemførelse af snerydning, vender kommunen ikke tilbage til lokaliteten for supplerende rydning, med mindre det er af afgørende betydning for færdslens afvikling.

Cykelstier og fortove, hvor glatførebekæmpelses pligten påhviler kommunen, indgår i klassificeringen. Klassificeringen fremgår af bilag B. På torvearealer gennemføres ikke glatførebekæmpelse på hele arealet. (Evt. bilag hvor det fremgår hvor der sneryddes) Der glatførebekæmpes ikke på stier i rekreative områder.

2.3 Renholdelse

Renholdelse af alle kommunale vejarealer foretages periodisk af kommunen og når særlige forhold gør det påkrævet af hensyn til trafiksikkerheden. På kommuneveje i landzone har kommunen kun pligt til at foretage den renholdelse, der er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden. 

Parkerings- og rastepladser og lignende i landzone indgår dog også i ovennævnte plan.

Hvor kommunen har bestemt, at private fællesveje skal administreres efter by reglerne i "Lov om private fællesveje", indgår kommuneveje i disse nærmere afgrænsede områder i landzone ligeledes i kommunens plan for renholdelse.