Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativet for Herning Kommune er godkendt af Teknik og Miljø udvalget. Regulativet er udarbejdet i samarbejde med politiet, og revideret sidste gang i oktober 2016.

1. Alment - loven kort fortalt

Herning Kommune har pligt til:

  • at sørge for snerydning
  • at træffe foranstaltning mod glat føre
  • at sørge for renholdelse på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen.

Det står i "Lov om offentlige veje" § 62.

Længere nede på denne side kan du læse mere om, hvordan kommunen så gør rent praktisk.

Grundejerens pligter

Efter § 64 i samme lov har kommunen bestemt, at grundejere i byer og bymæssige områder, hvis ejendom grænser til kommuneveje eller offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, skal

  • snerydde
  • glatførebekæmpe
  • renholde fortov og sti ud for ejendommen

Når det drejer sig om private fællesveje, så har kommunen bestemt i henhold til § 8, 23, 79 m.fl. i "Lov om private fællesveje", at visse private fællesveje skal

  • ryddes for sne
  • glatførebekæmpes
  • renholdes af grundejerne

Alle ovenstående beslutninger er truffet efter forhandling med politiet i overensstemmelse med nævnte lovgivning.

Dette regulativ omfatter ikke statsveje i Herning Kommune. Der henvises til Vejdirektoratets hjemmeside www.vd.dk.