Parkering

Her på siden kan du finde info om parkering til din bil eller motorcykel. Få også svar på hvor der er holdepladser for taxa, lastbiler og turistbusser i Herning Kommune.

Herning Kommune har flere typer parkering. Vi har offentlige p-pladser til parkering i kort eller lang tid. De fleste af dem har fri parkering lørdage, søndage og helligdage.

For lastbiler og busser over 3500 kg. kan du flere steder i kommunen finde mulighed for natparkering.

Her kan du se et kort med alle parkeringspladserne i Herning Kommune.

Udlejning og salg

I Herning Kommune kan du ikke leje eller købe offentlige parkeringspladser.

Du må gerne parkere din motorcykel i de almindelige parkeringsbåse. Det gælder selvom båsen ikke er opmærket med MC. Vær opmærksom på at det kun gælder for de offentlige parkeringspladser.

Tidsbegrænsningen gælder stadig, når du parkerer din motorcykel. Selvom der ikke er p-skive på en motorcykel, kan parkeringsvagten stadig give en parkeringsafgift efter observation.

På private parkeringspladser skal du selv holde øje med skiltning.


Hvis du overtræder de lokale parkeringsbestemmelser, kan politiet eller kommunen kræve en standsnings- eller parkeringsafgift. Opkrævningen bliver sendt til den, der er registreret som ejer af bilen.

Parkeringsafgiften skal betales senest ti dage efter, at du har modtaget den. Ellers vil sagen komme for fogedretten, og det koster yderligere. Ønsker du at få udsat betalingen, skal du sende din anmodning til Centralregisteret for Parkeringsafgifter.

Indhold hentet fra borger.dk

Et privat selskab kan beslutte, at du skal betale for at parkere på deres grund. Der skal gøres opmærksom på kravet om betaling ved skiltning. Et privat selskab kan udover at kræve betaling for parkering også kræve ekstra betaling, hvis du fx ikke har stillet p-skiven eller har placeret bilen uhensigtsmæssigt.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du vil klage over en parkeringsafgift, skal den sendes til den myndighed, som har udstedt afgiften. Det kan være politiet, kommunen eller det private firma, der udsteder parkeringsafgifter på en privat parkeringsplads.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis en parkering er til fare for andre eller forhindrer andre trafikanters færdsel, kan politiet give en egentlig parkeringsbøde i stedet for en parkeringsafgift.

Hvis du vil klage over en parkeringsbøde, skal det ske til politiet. Får du ikke medhold i klagen, kan sagen afgøres i fogedretten.

Indhold hentet fra borger.dk

Personer med handicap kan få et parkeringskort ved at søge om det hos Danske Handicaporganisationer.

Du kan læse mere om reglerne, hvad det koster, og hvordan du får et parkeringskort i artiklen Transport for personer med handicap.

Indhold hentet fra borger.dk

Parkering på fortov m.m.

Inden for tættere bebygget område - dvs. inden for byzone skiltene - må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på:

  • fortov
  • cykelsti
  • gangsti
  • yderrabat
  • midterrabat
  • helleanlæg
  • og lign.

Kommunen har dog mulighed for at tillade parkering på fortov med to hjul. Det skal fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller ved særlig skiltning.

Uden for tættere bebygget område kan du med køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standse eller parkere helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet.

Er dit køretøj havareret, må det kun holde samme sted i 18 timer, inden det efterfølgende anses for at være parkeret, og der evt. kan udstedes en parkeringsafgift.

Det er forbudt at standse eller parkere mindre end fem meter fra en cykelsti, der krydser en kørebane.

Kommunen kan lempe krav

Ønsker kommunen at have mere lempelige generelle regler for parkering, skal kommunen lave en parkeringsbekendtgørelse. Den skal ligge centralt på kommunens hjemmeside og samtidig offentliggøres på én samlet hjemmeside.

Parkeringsafgifter
  • afgiften for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads er 1.020 kr.
  • afgiften for at parkere foran en ind- og udkørsel, fx ved porte er 1.020 kr.

Kommunen eller politiet kan pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Dog kan du højst pålægges tre parkeringsafgifter for den samme overtrædelse.

Hvis du holder ulovligt på samme sted i flere dage i træk, kan du altså få op til tre parkeringsafgifter.

Indhold hentet fra borger.dk